ερώτηση.gr
     
 
 
Ρούχα για την γυναίκα τον άνδρα και το παιδί, ένδυση.gr

Διάλεξε κατηγορία
 
Τα σημαντικά θέματα
Εσείς ξέρετε τι είναι οι Oμαδικές Αγορές;
Αν έχετε επιχείρηση και δεν γνωρίζετε την απάντηση τοτε...
περισσότερα
Έχεις ταράτσα; Έχω χρήμα !
Αν είσαι ευτυχής κάτοχος ταράτσας ή στέγης
περισσότερα


Αστεία και περίεργα!!! www.superwow.gr

Προσφορές couponorama.gr

Περιβάλλον & Οικονομία » Φωτοβολταϊκά


 

Νομοθεσία φωτοβολταϊκών : Ν3851/2010 (4-6-10)
01/08/2015

Νομοθεσία φωτοβολταϊκών : Ν3851/2010 (4-6-10)

Ο νέος Νόμος για τις Α.Π.Ε. (3851/2010 ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010)

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

8 Ιουνίου 2010
 
Ο νέος Νόμος για τις Α.Π.Ε. ψηφίστηκε στη Βουλή την 25 Μαϊου 2010.

Σημαντικές αλλαγές για το χώρο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων αποτελούν τα εξής αποσπάσματα:
 
Άρθρο 1

3. Οι εθνικοί στόχοι για τις Α.Π.Ε., με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ (ΕΕL, 140/2009), καθορίζονται μέχρι το έτος 2020 ως εξής:

α) Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%.

β) Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
 
Άρθρο 2

12. Το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:

γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWp,

 
Άρθρο 3
13. … Φωτοβολταϊκοί σταθμοί και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, εξαιρούνται, από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο.. Ομοίως εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο., οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα εξής όρια ανά τεχνολογία:

- 0,5 MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά,

Άρθρο 9

7. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε..

8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ειδικά για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και μικρών ανεμογεννητριών σε κτίρια και στέγαστρα, αντί της έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να προβλέπεται μόνο η γνωστοποίηση των εργασιών αυτών στον οριζόμενο κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.»


Άρθρο 15

6. Η εξέταση νέων αιτημάτων σταθμών Α.Π.Ε. από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται η Ρ.Α.Ε., οι Περιφέρειες και οι Διαχειριστές, για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί στη Ρ.Α.Ε. αίτημα για έκδοση άδειας παραγωγής ή αίτημα εξαίρεσης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ξεκινά μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, και γίνεται κατά το δυνατό με βάση την αναλογία ισχύος που ορίζει.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:

α) η εξέταση νέων αιτήσεων σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε κτίρια και στέγαστρα,

β) η εξέταση, κατά προτεραιότητα, νέων αιτήσεων από πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφόσον πρόκειται για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εγκατεστημένης ισχύος έως 100 ΚW. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των σταθμών της περίπτωσης αυτής πριν από την πάροδο πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας τους, εκτός αν πρόκειται για μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής,

γ)
μετά πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η εξέταση νέων αιτήσεων από όσους εξαιρούνται και από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄) όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 παράγραφος 12 του παρόντος νόμου και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3468/2006, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 13 του παρόντος νόμου
 

 

 
         
 

 

Δοκιμάσαμε και σας Προτείνουμε

Κερδίστε χρήμα από την ιστοσελίδα σας
Για όσους έχουν ιστοσελίδα ή μπλογκ...
περισσότερα

Γιατί να γίνω Affiliate σε όλες τις εταιρίες;
Γιατί έχεις να κερδίσεις περισσότερα...
περισσότερα

Γίνε affiliate της LinkWise
Η Linkwise δραστηριοποιείται στο χώρο...
περισσότερα

Γίνε affiliate του ClickBanner
Το ClickBanner μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας
περισσότερα

Γίνε affliate της AffiliateMotion
H AffiliateMotion Ltd λειτουργεί με ένα σύγχρονο...
περισσότερα

 
Προσφορές και Διαφημίσεις
 

Πρόσφατα Θέματα

Νομοθεσία φωτοβολταϊκών : Ν3851/2010 (4-6-10)
Ο νέος Νόμος για τις Α.Π.Ε. (3851/2010 ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010)
περισσότερα

ilovedeals... εσύ? Μη χάσεις την μία ιστοσελίδα με όλες τις προσφορές!
Στο iLoveDeals αγαπούν τις προσφορές όσο κι εσείς, παρακολουθούν καθημερινά ΌΛΑ τα dealsites και να συγκεντρώνουν για εσάς τις προσφορές κάθε ημέρας σε μία σελίδα…
περισσότερα

Νομοθεσία φωτοβολταϊκών: Συμπλήρωση προγράμματος (9-9-10)
Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
περισσότερα

 

Αστεία και περίεργα!!! www.superwow.gr

Newsletter

 
 


Φαγητό.gr

Υγεία.gr

Διαφήμιση.gr

Ζώα.gr

Ρούχα.gr

Παπούτσια.gr

 

 

 

 

WebCore IT & Web Developments